k > ğ Ünsüz Yumuşaması Olmayan Kelimeler

Ünlü ile başlayan ek alınca sonlarındaki 'k' sesi yumuşamayan ('ğ' olmayan) sözcükler... Bu kelimelerin eklerini, -ğı, -ğa, -ğu, -ğü olarak getirmek hatadır.

(:) bir vokal uzun uzun okumayı gösterir.

 • ayyuk, -ku (ayyu:ku, ayyu:ka) göğün en yüksek yeri
 • erzak, -kı (erza:kı) uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı, 'rızk'ın çoğulu
 • evrak, -kı (evra:kı) resmî kurumlarda işlem gören belgeler, varak'ın çoğulu
 • firak, -kı (fira:kı) ayrılık
 • hakkâk, -ki (hakkâ:ki) Oymacı
 • halik, -ki (ha:lili) bazı özel kullanımlarda halık, -kı (ha:lıkı)
 • helak, -ki (hela:ki, l ince okunur) Ölme, öldürme, yok etme, yok olma
 • hukuk, -ku (huku:ku) Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze 'hak'ın çoğulu
 • Irak, -k'ı (Irak'ı) Irak ülkesi
 • idrak, -ki (idra:ki) Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme
 • ilhak, -kı (ilha:kı) Katma, bağlama, ekleme
 • iltihak, -kı (iltiha:kı) Katılma
 • imsak, -ki (İmsa:ki, imsa:ke) (günümüzde imsağa ne kadar var deniyor)
 • infilak, -kı (infila:kı, l ince okunur) Güçlü bir biçimde patlama
 • intibak, -kı (intiba:kı) Uyum
 • istihkak, -kı (istihka:kı) Hakkı olma, hak kazanma
 • istimlak, -ki (istimla:ki, l ince okunur) Kamulaştırma
 • iştirak, -ki (iştira:ki) Ortaklık, ortak olma, paydaşlık
 • iştiyak, -kı (iştiya:kı) Göreceği gelme, özleme
 • ittifak -kı (ittifa:kı) Anlaşma, uyuşma, bağlaşma
 • layık, -kı sıfat (la:yık, l ince okunur) Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan
 • mahluk, -ku (mahlu:ku, l ince okunur) Yaratık
 • malik, -kı (ma:lik) Sahip, iye
 • merak, -kı (mera:kı) Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
 • meşk, -ki (meşki) Bir öğretmenin, aynısını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği
 • mihrak, -kı (mihra:kı) isim, fizik (mihra:kı) Odak
 • mutabık, -kız (muta:bıkız) Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayan
 • müştak, -kım (müşta:kım) Özleyen, göreceği gelen
 • müttefik, -ki (müttefi:ki) Bağlaşık,
 • nifak, -kı (nifa:kı) Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozuculuk
 • refik, -ki (refi:ki) Arkadaş, dost
 • rızık, -zkı (rızkı) Yiyecek, içecek şey, azık
 • saik, -ki (sa:iki) sebep
 • sibak, -kı (siba:kı) önde veya öncü olma
 • siyak, -kı (siya:kı) sözün gidişi bağlamı
 • şavk, -kı (şavkı) ışık
 • şerik, -ki (şeri:ki) ortak
 • taalluk, -ku (taalluku, l ince) İlgisi olma, ilgisi bulunma, ilgi, ilinti
 • tahakkuk, -ku (tahakkuku) Gerçekleşme, yerine gelme
 • tahkik, -ki (tahki:ki) Soruşturma
 • tasdik, -ki (tasdi:ki) Doğrulama
 • tatbik, -ki (tatbi:ki) Uygulama
 • tazyik, -ki (tazyi:ki) Sıkıştırma, darlaştırma
 • tebrik, -ki (tebri:ki) Kutlama (TDK 'tebrik -ği' öneriyor)
 • tedarik, -ki (teda:riki) Araştırıp bulma, sağlama, elde etme
 • tefrik, -ki (tefri:ki) Ayırma, ayırt etme
 • temellük, -kü (temellükü) Kendine mal etme
 • temlik, -ki (temli:ki) Mülk olarak verme
 • teşvik, -ki (teşvi:ki) İsteklendirme, özendirme
 • tetkik, -ki (tetki:ki) İnceleme
 • tevafuk, -ku (teva:fuk) Birbirine uyma, uygun gelme

Referans kaynağı: TDK

Share Share Editor: editor | Posted: 2015/11/23 | Views: 60702

Comments

1 + 20 =
Meltem 03/16/2022 16:37:35
Özel isimler de yumuşama olmaz
Adem Taşcı 04/18/2021 15:55:01
Sayın yetkili,

(Karabük’e gidiyorum) nasıl okunur.
Karabük’e mi yoksa Karabüğe mi.

Zonguldak’a mı, Zonguldağa mı

Teşekkürler...
Ali 12/05/2018 21:39:34
Hocam özel isimlerde nasıl oluyor?
Ana Sayfa | Arama | İletişim

Bu site Net Diksiyon © ürünüdür. İçerdiği bilgiler, (kitap, yazılı dokuman, web sitesi vs. olarak) izin almadan yayınlanamaz.

Editor