k > ğ Ünsüz Yumuşaması Olmayan Kelimeler

Ünlü ile başlayan ek alınca sonlarındaki 'k' sesi yumuşamayan ('ğ' olmayan) sözcükler... Bu kelimelerin eklerini, -ğı, -ğa, -ğu, -ğü olarak getirmek hatadır.

(:) bir vokal uzun uzun okumayı gösterir.

 • ayyuk, -ku (ayyu:ku, ayyu:ka) göğün en yüksek yeri
 • erzak, -kı (erza:kı) uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı, 'rızk'ın çoğulu
 • evrak, -kı (evra:kı) resmî kurumlarda işlem gören belgeler, varak'ın çoğulu
 • firak, -kı (fira:kı) ayrılık
 • hakkâk, -ki (hakkâ:ki) Oymacı
 • halik, -ki (ha:lili) bazı özel kullanımlarda halık, -kı (ha:lıkı)
 • helak, -ki (hela:ki, l ince okunur) Ölme, öldürme, yok etme, yok olma
 • hukuk, -ku (huku:ku) Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze 'hak'ın çoğulu
 • Irak, -k'ı (Irak'ı) Irak ülkesi
 • idrak, -ki (idra:ki) Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme
 • ilhak, -kı (ilha:kı) Katma, bağlama, ekleme
 • iltihak, -kı (iltiha:kı) Katılma
 • imsak, -ki (İmsa:ki, imsa:ke) (günümüzde imsağa ne kadar var deniyor)
 • infilak, -kı (infila:kı, l ince okunur) Güçlü bir biçimde patlama
 • intibak, -kı (intiba:kı) Uyum
 • istihkak, -kı (istihka:kı) Hakkı olma, hak kazanma
 • istimlak, -ki (istimla:ki, l ince okunur) Kamulaştırma
 • iştirak, -ki (iştira:ki) Ortaklık, ortak olma, paydaşlık
 • iştiyak, -kı (iştiya:kı) Göreceği gelme, özleme
 • ittifak -kı (ittifa:kı) Anlaşma, uyuşma, bağlaşma
 • layık, -kı sıfat (la:yık, l ince okunur) Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan
 • mahluk, -ku (mahlu:ku, l ince okunur) Yaratık
 • malik, -kı (ma:lik) Sahip, iye
 • merak, -kı (mera:kı) Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
 • meşk, -ki (meşki) Bir öğretmenin, aynısını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği
 • mihrak, -kı (mihra:kı) isim, fizik (mihra:kı) Odak
 • mutabık, -kız (muta:bıkız) Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayan
 • müştak, -kım (müşta:kım) Özleyen, göreceği gelen
 • müttefik, -ki (müttefi:ki) Bağlaşık,
 • nifak, -kı (nifa:kı) Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozuculuk
 • refik, -ki (refi:ki) Arkadaş, dost
 • rızık, -zkı (rızkı) Yiyecek, içecek şey, azık
 • saik, -ki (sa:iki) sebep
 • sibak, -kı (siba:kı) önde veya öncü olma
 • siyak, -kı (siya:kı) sözün gidişi bağlamı
 • şavk, -kı (şavkı) ışık
 • şerik, -ki (şeri:ki) ortak
 • taalluk, -ku (taalluku, l ince) İlgisi olma, ilgisi bulunma, ilgi, ilinti
 • tahakkuk, -ku (tahakkuku) Gerçekleşme, yerine gelme
 • tahkik, -ki (tahki:ki) Soruşturma
 • tasdik, -ki (tasdi:ki) Doğrulama
 • tatbik, -ki (tatbi:ki) Uygulama
 • tazyik, -ki (tazyi:ki) Sıkıştırma, darlaştırma
 • tebrik, -ki (tebri:ki) Kutlama (TDK 'tebrik -ği' öneriyor)
 • tedarik, -ki (teda:riki) Araştırıp bulma, sağlama, elde etme
 • tefrik, -ki (tefri:ki) Ayırma, ayırt etme
 • temellük, -kü (temellükü) Kendine mal etme
 • temlik, -ki (temli:ki) Mülk olarak verme
 • teşvik, -ki (teşvi:ki) İsteklendirme, özendirme
 • tetkik, -ki (tetki:ki) İnceleme
 • tevafuk, -ku (teva:fuk) Birbirine uyma, uygun gelme

Referans kaynağı: TDK

Share Share Editor: editor | Posted: 2015/11/23 | Views: 14738

Comments

6 + 2 =
Ana Sayfa | Arama | İletişim

Bu site Net Diksiyon © ürünüdür. İçerdiği bilgiler, (kitap, yazılı dokuman, web sitesi vs. olarak) izin almadan yayınlanamaz.

Editor
radyo dinle aşı takvimi podcast multimedia blog bedava dinle izle kongreler online müzik dinle selected videos nasheed music videos